Portale Sexoffenders

Logo SEXOFFENDERS
ENG_banner-alto-dx-2
  • BUL_Partners
  • BUL_abstract
  • BUL_activities
  • BUL_results
  • BUL_deliverables

Резюме на проекта


Предвид множеството тревожни данни за сексуално насилие в домашна среда над деца и младежи, проектът SEX OFFENDERS има за цел да допринесе за закрилата на деца и младежи от всички форми на насилие и в частност сексуално насилие в частната сфера. В допълнение, проектът има за цел да създаде мрежа от множество организации, които работят с извършителите на сексуални престъпления също и извън затворите, за да се избегне и намали рискът от повторно извършване на престъплението (рецидив).  Предвидено е да се организират и кампании за повишаване на обществената чувствителност, както и обучителни курсове за експерти, работещи с този тип правонарушители в и извън затворите.
Проектът SEX OFFENDERS има за цел да въведе аналитични, мониторингови и дейности за оценка; да организира обучителен курс за охранители в затворите, служители в социалните служби и психолози, както и да организира дейности за повишаване на чувствителността и разпространяване на информация. В частност, проектът има за цел да подобри международното сътрудничество между партньорите от ЕС, чрез повишаване на знанията при работа и рехабилитация на затворници, извършили сексуално престъпление. Информационните дейности ще играят ключова роля: провеждане на  конференции, дискусии и създаване на база данни, в която ще се предоставят резултатите от проекта. Базата данни ще бъде и ядрото на проекта. Дейностите по проекта пряко ще засягат охранители в затворите, социални и здравни работници и психолози във всяка от участващите страни; освен тях в разпространението ще участват и представители на институции, неправителствени организации, които работят в сферата на превенцията на престъпления.
Проектът ще започне с анализ на местния контекст, за да събере цялата информация и данни, касаещи профила на сексуалните насилници във всяка от участващите страни и ще обхване наличните проучвания и програми за работа със сексуални насилници в Европа. След тази дейност ще започне организирането на обучителния семинар за охранители в затворите, социални работници и психолози, които работят с този тип правонарушители в и извън затворите, в държавите, участващи в проекта. В допълнение ще се организират два семинара (в София и Краков), за да се сравни контекстът и да се обменят добрите практики. За целия период на проекта ще бъде осигурено съгласувано ръководство на проекта. Електронната страница на проекта ще бъде готова след първия месец от началото на проекта. На 12тия и 24тия месец ще бъде направено съобщение в пресата във всяка от страните.
Проектът се старае да допринесе за развитието на социалните политики в областта на общественото здраве и човешките права. В заключение, очакваните крайни резултати са 2 семинара, 20 часово обучение, 2 работни срещи за развитие на мрежата и поне 100ч. за разпространение на информация в и извън затворите, а изходните материали ще бъдат под формата на доклади (финансови, технически и такива за срещите) и обучителни материали. Всички резултати от проекта (дейности и изходни материали) ще бъдат разработени така, че да гарантират устойчивост след приключване на проекта.


Tags: progetti europei, europrogettazione

   
This web-site has been funded with support from Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Co-funded by the Programme "Prevention of and fight against crime" -  European Commission - DG Justice, Freedom and Security - SEXOFFENDERS project is solely responsible for the content of this site, whic does not represent the opinion of the Community. The Community is not responsible for any use that may be made of the information contained in this site.