Portale Sexoffenders

Logo SEXOFFENDERS
ENG_banner-alto-dx-2
  • BUL_Partners
  • BUL_abstract
  • BUL_activities
  • BUL_results
  • BUL_deliverables

Дейности по проекта

 

Дейностите по проекта „SEXOFFENDERS” ще бъдат в основата на развитието и планирането на бъдещи дейности в страните партньори. Дейностите ще бъдат в синхрон с минали и настоящи такива, които са провеждани в Европа.
Планираните дейности са:
-    Събиране на информация и данни относно профила на сексуалните правонарушители, които извършват насилие над деца или младежи, както и анализ на ситуацията и контекста на  извършване на тези злоупотреби.
-    Обобщаване на проучванията и програмите за работа с извършители на сексуални престъпления над деца и младежи в Европа.
-    Организиране на конкретна програма за работа с извършители на сексуални престъпления над деца и младежи.
-    Създаване на „партньорска мрежа”, съставена от местни участници или доставчици на социални услуги за работа със сексуални правонарушители, не само по време на излежаване на присъдата им, но и след излизането им на свобода, за да се предотврати рецидивът.
-    Организирането на дейности за повишаване на чувствителността и обучителни курсове за експерти, които работят със сексуални правонарушители в и извън затворите ще бъде отправна точка за бъдещи инициативи. В допълнение, проектът ще се стреми да възпроизведе изброените дейности в страни, различни от тези, участващи в проекта.
 

Tags: progetti europei, europrogettazione

   
This web-site has been funded with support from Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Co-funded by the Programme "Prevention of and fight against crime" -  European Commission - DG Justice, Freedom and Security - SEXOFFENDERS project is solely responsible for the content of this site, whic does not represent the opinion of the Community. The Community is not responsible for any use that may be made of the information contained in this site.