Portale Sexoffenders

Logo SEXOFFENDERS
ENG_banner-alto-dx-2
  • POL_partners
  • POL_abstract
  • POL_activities
  • POL_results
  • POL_deliverables

Zarys projektu


Dane, dotyczące przestępstw na tle seksualnym, popełnianych na nieletnich są alarmujące. Projekt SEXOFFENDERS ma przyczynić się do ochrony dzieci i młodzieży przeciw wszystkim formom przemocy a w szczególności wykorzystywaniu na tle seksualnym przez najbliższe otoczenie. Ponadto, projekt ma na celu stworzenie sieci organizacji, które pracują z przestępcami seksualnymi również po odbyciu przez nich kary i wyjściu z więzienia (trenerzy więzienni), by uniknąć lub zmniejszyć ryzyko powrotu na drogę przestępstwa.
Ponadto przewidziane w projekcie są: monitorowanie i ewaluacja; również organizacja szkoleń dla strażników więziennych, trenerów i psychologów, którzy pracują z przestępcami w celu zmiany przestępców i upowszechniania działań.  
W szczególności, projekt dąży do ulepszania współpracy międzynarodowej między partnerami UE przez wzrastającą świadomość konieczności pomocy i resocjalizacji przestępców seksualnych.
Rozpowszechnianie wyników projektu odgrywa kluczową rolę: promocja konferencji, dyskusji i baz wiedzy, w których wyniki projektu  zostaną przedstawione będzie rdzeniem projektu.
Działania projektu skierowane są bezpośrednio do strażników więziennych, doradców społecznych i zdrowotnych oraz psychologów w każdym kraju uczestniczącym w projekcie; poza tym instytucjami, w działania rozpowszechniające wyniki projektu, włączeni będą reprezentanci i członkowie organizacji pożytku publicznego, którzy są związani z zapobieganiem przestępstwom seksualnym.  
Projekt rozpocznie się od analizy lokalnych danych w celu zebrania całościowej wiedzy w zakresie profili sprawców przestepstw na tle seksualnym w każdym kraju biorącym udział w projekcie oraz od zebrania informacji o istniejących badania i programach leczenia sprawców przestępstw seksualnych wobec nieletnich w Europie. Kolejnym etapem będzie organizacja kursu szkoleniowego dla strażników więziennych, pracowników opieki społecznej i psychologów pracujących ze sprawcami przestępstw na tle seksualnym wobec nieletnich, w więzieniach i poza nimi.
Zostaną również zorganizowane dwa seminaria (w Sofii i w Krakowie), których celem będzie porównanie miejscowych kontekstów i wymiana dobrych praktyk. Począwszy od 1 do 24 miesiąca zapewniona będzie spójna struktura zarządzania projektem. Witryna internetowa projektu będzie budowana począwszy od 1 miesiąca. W miesiącu 12 i 24 będzie przygotowany komunikat prasowy w każdym kraju.
Projekt ma na celu przyczynić się do rozwoju polityki społecznej związanej ze zdrowiem publicznym i prawami człowieka.
Finalnymi produktami projektu będą dwa seminaria obejmujące 20 godzin treningowych, dwa spotkania partnerów sieci i co najmniej 100 godzin rozpowszechniania informacji w więzieniach i poza nimi. Zostaną również opracowane sprawozdania (finansowe, techniczne i dotyczące spotkań) oraz materiały dotyczące kursu szkoleniowego. Wszystkie rezultaty projektu (wyniki i produkty) będą dostępne również po zakończeniu projektu.
 

Tags: progetti europei, europrogettazione

   
This web-site has been funded with support from Prevention of and Fight against Crime Programme European Commission Directorate-General Justice, Freedom and Security. This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Co-funded by the Programme "Prevention of and fight against crime" -  European Commission - DG Justice, Freedom and Security - SEXOFFENDERS project is solely responsible for the content of this site, whic does not represent the opinion of the Community. The Community is not responsible for any use that may be made of the information contained in this site.